Zwiększenie dostępności komunikacyjnej zachodniej dzielnicy przemysłowej Kutna poprzez połączenie ul. Wygoda z ul. Mickiewicza

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet I: infrastruktura transportowa,

Działanie: I.1 Drogi,

Okres opracowania dokumentacji: styczeń – luty 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wstepne zalożenia aplikacyjne

Wartość projektu: 8 mln. zł

Przedmiotem projektu pn. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej zachodniej dzielnicy przemysłowej Kutna poprzez połączenie ul. Wygoda z ul. Mickiewicza jest budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Wygoda do ulicy Mickiewicza w Kutnie wraz z mostem na rzece Ochni i niezbędną infrastrukturą, tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, chodnikiem i ścieżką rowerową.

Zakres inwestycji obejmuje budowę: nawierzchni drogi, chodników i ścieżki rowerowej, zjazdów, przepustu (mostu) nad rzeką Ochnią, odwodnienia ulicy, oświetlenia ulicy, wykonanie docelowej organizacji ruchu na terenie objętym przedmiotową inwestycją. Efektem przedsięwzięcia będzie budowa nowej drogi gminnej łączącej istniejące już ciągi komunikacji samochodowej położone po obu stronach rzeki Ochni. Budowa drogi wraz z mostem umożliwi połączenie ulic Wygoda i Mickiewicza co ułatwi komunikację samochodową. Zadaniem realizacji projektu jest utworzenie kompleksowego ciągu komunikacyjnego w mieście Kutno, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta zarówno dla obecnych jak i przyszłych inwestorów. Połączenie dwóch ciągów komunikacji samochodowej doprowadzi również do zwiększenia oszczędności na przejazdach
dla aut osobowych i ciężarowych.