Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 2 z drogą wojewódzka nr 702

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet I: Infrastruktura transportowa,

Działanie: 1.1 Drogi

Okres opracowania dokumentacji: styczeń – luty 2009r.

INGENIS opracował:  studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 13,8 mln. zł

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest zespół działań mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE. Głównym zamierzeniem inwestora jest udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez połączenie drogi krajowej nr 2 z drogą wojewódzką nr 702. Zakres inwestycji obejmuje budowę i przebudowę dwóch krzyżujących się ze sobą ciągów komunikacyjnych:

– drogi gminnej biegnącej w układzie północny zachód – południowy wschód, czyli drogi w ciągu ulic Metalowa – Górna do granic administracyjnych miasta Kutna,

– drogi gminnej biegnącej w układzie południowy zachód – północny wschód w ramach drogi
ul. Wodna – ul. Wschodnia do krawędzi istniejącej drogi asfaltowej w ul. Wschodniej.

Ulice Metalowa i Górna – Inwestycja będzie realizowana w dzielnicy przemysłowej Sklęczki w Kutnie na ulicach Metalowej i Górnej, na odcinku od torów bocznic w  rejonie ciepłowni miejskiej do granic miasta z gminą Krzyżanów. Będzie polegać na budowie ulicy w zakresie: pasa jezdnego, ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem, rowami odwadniającymi i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej oraz przebudowie istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową (bez chodnika).

Ulica Wschodnia – Inwestycja będzie realizowana w dwóch odcinkach, tj. między ul. Wodną
a ul. Metalową oraz od ul. Metalowej do istniejącej drogi asfaltowej w ciągu ul. Wschodniej.
Będzie polegać na budowie drogi wraz z rowami odwadniającymi.

Ulica Wodna – Inwestycja będzie realizowana w Kutnie na ul. Wodnej. Będzie polegać na budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie ulicy w zakresie: pasa jezdnego, chodników, zjazdów, przebudowie przepustu oraz budowie linii oświetleniowej.

Wybudowane w ramach projektu drogi zapewnią dostęp do terenów inwestycyjnych o pow. 370 ha leżących w Kutnowskim Parku Agamo – Przemysłowym , na terenie którego istnieje Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchnię 99.1 ha.  Niniejsza inwestycja znacząco podniesie dostępność do terenów przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, zapewniających ogromną ilość nowych miejsc pracy i umożliwiających dalszy rozwój gospodarczy regionu. 
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogi znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa drogowego w powiecie. Odpowiedni oświetlenie drogi zapobiegnie wypadkom spowodowanym trudnymi warunkami jazdy w nocy. Kanalizacja umożliwi odpowiednią szybkość odpływu wody, co wpłynie na komfort jazdy i zmniejszy niebezpieczeństwo jazdy po śliskiej nawierzchni drogi.