Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,1 mln. zł

Niniejszy projekt koncentruje się wokół działań dot. wdrażania strategii niskoemisyjnej w obszarach funkcjonowania M. Luboń związanych z użytkowaniem energii, zgodnie z koncepcją przygotowaną w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Luboń. Koncept i zakres przedsięwzięcia odpowiada
na potrzeby występujące w zakresie racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii w sektorze publ., podniesienia efektywności energetycznej
oraz obniżenia tzw. niskiej emisji dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Inwestycja ukierunkowana jest na osiągniecie powyższych celów
i realizowana będzie w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
w Luboniu. Ramy czasowe przedsięwzięcia pt. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu” obejmują okres nieco ponad 7 m-cy (od 25 luty 2019 r. do 28 października 2019 r.), a jego realizacja odbędzie się w ramach jednego zadania – (1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu (k. kwalifikowane: 1 971 305,35 zł, k. niekwalifikowane: 148 764,82 zł). Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku SP2 oraz realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu.
W wyniku przeprowadzenia niniejszej inwestycji, budynek użyteczności publ., znajdujący się w Gminnej Ewidencji Zabytków, zostanie kompleksowo zmodernizowany energetycznie. Kluczowym działaniem w ramach projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej (1 szt.)
o powierzchni użytkowej 4 561,27m2. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano także modernizację źródła ciepła (1 szt.) w budynku.
Wartości docelowe wszystkich wskaźników odnoszących się do efektów rzeczowych projektu (produktów) zostaną osiągnięte na zakończenie realizacji projektu (tj. w roku 2019).