Partnerstwo publiczno-prywatne

Adrian Hedwig
ANALITYK DS. PRAWNYCH

+48 501 597 816
a.hedwig@ingenis.pl

Bieżące postępowania

Oferta

Realizacje

Jeśli planujesz realizację nowej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zapoznaj się z Naszą ofertą! 

ETAP 1: Wstępne konsultacje rynkowe/rozeznanie rynku
 • opracowanie memorandum inwestycyjnego
 • opracowanie kwestionariusza zawierającego pytania do potencjalnych inwestorów prywatnych
 • promocja projektu wśród potencjalnych inwestorów prywatnych
 • przygotowanie raportu z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych/rozeznania rynku
ETAP 2: Opracowanie oceny efektywności przedsięwzięcia
 • charakterystyka planowanego zakresu przedsięwzięcia
 • analizy interesariuszy:
  a) zidentyfikowanie wszystkich możliwych kluczowych interesariuszy
  b) określenie ich roli w przedsięwzięciu
  c) określenie ich wpływu na przedsięwzięcie
  d) określenie sposobu komunikacji
 • analizy prawno-organizacyjnej przedsięwzięcia:
  a) analiza regulacji prawnych dotyczących sektora usług publicznych związanego z realizacją przedsięwzięcia
  b) analiza możliwości stosowania ustawy partnerstwie publiczno-prywatnym do realizacji przedsięwzięcia
  c) zdefiniowanie uczestników przedsięwzięcia oraz określenie ich wzajemnych zobowiązań
 • analiza ryzyk przedsięwzięcia wraz z rekomendacją dotyczącą ich podziału
 • analizy finansowo-ekonomiczne przedsięwzięcia z uwzględnieniem modeli finansowania tradycyjnego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego:
  a) określenie nakładów inwestycyjnych
  b) kalkulacja poziomu przychodów i kosztów
  c) określenie zapotrzebowania na kapitał
  d) źródła finansowania przedsięwzięcia
  e) porównanie modelu tradycyjnego i modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
 • analiza Value for Money
 • analiza podatkowa
 • podsumowanie oceny efektywności i przygotowanie rekomendacji dotyczącej optymalnego modelu organizacyjno-prawnego realizacji przedsięwzięcia oraz modelu jego finansowania
ETAP 3: Opracowanie dokumentacji formalnej niezbędnej do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego
 • ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami formalnymi
 • opis potrzeb i wymagań zamawiającego
 • projekt umowy partnerstwie publiczno-prywatnym
ETAP 4: Doradztwo prawne, finansowo-ekonomiczne w zakresie przeprowadzenia procedury na wybór partnera prywatnego
 • wsparcie zamawiającego na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu/ofert złożonych przez potencjalnych partnerów prywatnych
 • przygotowane zaproszeń do udziału w postępowaniu oraz agend poszczególnych tur postępowania w przypadku dialogu konkurencyjnego
 • czynny udział w postępowaniu jako biegły komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w zakresie zagadnień finansowych i prawnych,
 • opracowanie SWZ
 • wsparcie zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane do SWZ przez oferentów
 • sformułowanie ostatecznego brzmienia projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i załączników o charakterze prawnym
 • wsparcie zamawiającego w dokonaniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria oceny lub przygotowaniu informacji o unieważnieniu postępowania