Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pruszcz Gdański

Lokalny Program Rewitalizacji,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013,
Okres opracowania dokumentacji: 2008r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Pruszcz Gdański. Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami
nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się przez Miasto o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszcz Gdański ma umożliwić poprawę warunków w sferze życia społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta
poprzez mobilizacje przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz animacje gospodarczą i społeczną.
Ponadto zapewnić ma odpowiedni poziom walorów użytkowych miasta, tj. adresowanych
do społeczności lokalnej warunków decydujących o wygodzie codziennego życia w danej jednostce terytorialnej. Generalnym celem procesu rewitalizacji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju Miasta Pruszcz Gdański i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację istniejących zasobów
do potrzeb wynikających z rozwoju gminy, wyrównanie standardów techniczno funkcjonalnych nowych i starych zasobów przestrzeni oraz opracowanie nowej wizji przestrzennego zagospodarowania obszaru miasta.