Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sompolno

Lokalny Program Rewitalizacji,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2006r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta Sompolno. Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się przez Miasto o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sampolno ma umożliwić poprawę warunków w sferze życia społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta poprzez mobilizacje przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz animacje gospodarczą i społeczną. Ponadto zapewnić ma odpowiedni poziom walorów użytkowych miasta, tj. adresowanych do społeczności lokalnej warunków decydujących o wygodzie codziennego życia w danej jednostce terytorialnej.

Generalnym celem procesu rewitalizacji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju Miasta Sampolno i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację istniejących zasobów do potrzeb wynikających z rozwoju gminy, wyrównanie standardów techniczno funkcjonalnych nowych i starych zasobów przestrzeni oraz opracowanie nowej wizji przestrzennego zagospodarowania obszaru miasta.