Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zagórów

Lokalny Program Rewitalizacji,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2007r.

 

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta Zagórów. Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami
nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się przez Miasto o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów ma umożliwić poprawę warunków
w sferze życia społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta poprzez mobilizacje przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz animacje gospodarczą i społeczną. Ponadto zapewnić ma odpowiedni poziom walorów użytkowych miasta, tj. adresowanych do społeczności lokalnej warunków decydujących
o wygodzie codziennego życia w danej jednostce terytorialnej.

Generalnym celem procesu rewitalizacji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju Miasta Zagórów 
i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację istniejących zasobów do potrzeb wynikających z rozwoju gminy, wyrównanie standardów techniczno-funkcjonalnych nowych i starych zasobów przestrzeni oraz opracowanie nowej wizji przestrzennego zagospodarowania obszaru miasta.