Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Priorytet III: Transport,

Działanie: 3.2 Drogi,

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień – październik 2015r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 17,1 mln. zł

Celem projektu jest poprawa stanu oraz powiązania sieci dróg Gminy Strzelce i powiatu kutnowskiego  z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie. W ramach projektu  przewidziano rozwiązania mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E rozpoczyna się od ronda (w węźle autostrady A1 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą gminną nr 102417E) w miejscowości Sójki, następnie przecina autostradę A1 wiaduktem o długości około 80 mb i kończy się na granicy z województwem mazowieckim. Łączna długość drogi wynosi ca 9 153 mb (od ronda do granicy województwa łódzkiego). W ramach projektu przebudowanych zostanie 8 600 m tejże drogi.

Przebudowa drogi gminnej nr 102417E rozpoczyna się od ronda (w węźle autostrady A1 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą powiatową nr 2135E) w miejscowości Sójki i kończy
się w miejscowości Wola Raciborowska łączy się z drogą powiatową nr 2136E. Łączna długość drogi wynosi ca 3050 mb (od ronda do miejscowości Wola Raciborowska połączenie z drogą powiatową
nr 2135E ).

Infrastruktura drogowa obejmie swoim zakresem następujące elementy: jezdnie, skrzyżowania
z drogami lokalnymi, indywidualne zjazdy, ciągi komunikacyjne: chodnik dla pieszych, zatoki autobusowe, odwodnienie drogi, oznakowanie poziome i pionowe drogi.