Przebudowa drogi powiatowej nr 2158e relacji Sokół – Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Priorytet III: Transport,

Działanie: 3.2 Drogi,

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień – październik 2015r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3 mln. zł

Celem projektu jest poprawa stanu oraz powiązania lokalnej sieci dróg Gminy Krzyżanów z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie.

Projekt zakłada przebudowę drogi nr 2158E o długości ca 4 050 mb na odcinku od miejscowości Sokół do miejscowości Krzyżanów w Gminie Krzyżanów. Droga zaczyna
się od skrzyżowania stanowiącego węzeł drogi krajowej DK 92 i autostrady A1, a kończy się w miejscowości Krzyżanów. Węzeł autostradowy Kutno – Wschód obejmuje
również odcinek DK92 do skrzyżowania z drogą przebudowywaną w ramach projektu.

Zakres robót przewidzianych w ramach niniejszego projektu obejmuje wykonanie:

– warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;

– warstwy wiążącej i wyrównującej z betonu asfaltowego;

– umocnień i profilowanie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem;

– odmulenia i wyprofilowania istniejących rowów;

– wymiany i wykonanie przepustów.