Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły na odcinku Szamotuły – Piotrkówko, na długości ok. 4,100 km

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności 

Wartość projektu: 3,4 mln. zł

W wyniku realizacji projektu powstanie przebudowana droga powiatowa nr 1848P Obrzycko – Szamotuły na odc. Szamotuły – Piotrkówko na długości 4,160 km. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte projektem przewiduje poprawę podstawowych parametrów technicznych drogi.

Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków
na drodze objętej projektem. Przyjęte w projekcie rozwiązanie techniczne zapewni wybudowanie zjazdów indywidualnych w Szamotułach, a także umocnienie zjazdów publicznych – gospodarczych poza terenem zabudowanym. Zapewni to sprawniejsze i bezpieczniejsze włączanie się do ruchu
na drogę powiatową, a także zwiększy płynność ruchu. Bezpieczeństwo ruchu zarówno pieszych,
jak i zmotoryzowanych, zapewni budowa ścieżki rowerowej, a także wykonanie barier ochronnych
w miejscach niebezpiecznych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na omawianej drodze. Powyższe rozwiązania wpłyną skutecznie na odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystów od pojazdów.