Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 33 mln. zł

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu oraz uciążliwości zapachowej. Wykonawcą robót budowlanych jest firmą INSTAL WARSZAWA S.A. z Warszawy.