Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Okres opracowania dokumentacji: sierpień 2020r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 10 mln. zł

Celem projektu jest adaptacja obecnej infrastruktury Miasta Kalisza (MK) do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe w zakresie systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, a poprzez to tworzenie warunków dla rozwoju społecznogospodarczego miasta. Środkiem umożliwiającym jego realizację jest przebudowa rowu RC-1 wraz z budową zbiornika wodnego (stawu),
czego bezpośrednim rezultatem ma być przystosowanie koryta rowu RC-1 do przyjęcia i odprowadzenia do rzeki Krępicy zwiększonych przepływów chwilowych z deszczów nawalnych, w szczególności po planowanej budowie drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-usługowej wokół tej
drogi. Zaprojektowane prace budowlane wynikają z zapisów MPZP oraz SUiKZP MK.