Przebudowa budynku Starej Biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013,

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec – lipiec 2013r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 12,4 mln. zł

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy kompleksowego Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Piaski Bankowe, pow. łowicki, który obsługiwać będzie łącznie 20 gmin z terenu pow.: łowickiego, brzezińskiego, łęczyckiego, tomaszowskiego i zgierskiego, zamieszkiwanego przez ponad 155 tys. osób. Planowany do realizacji RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z następujących podstawowych segmentów technologicznych:

– sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności 50 000 Mg/rok dla odpadów komunalnych zmieszanych wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności 5 000 Mg/rok, zakończona odbiorem paliwa pre RDF.

– instalacja do stabilizacji kompostowania odpadów o przepustowości ok. 22.000 Mg

– kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (dwa sektory)

– segmenty: rozdrabniania gruzu budowlanego, odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, magazynowania odpadów do produkcji paliwa pre RDF oraz boksy na paliwo pre RDF, magazynowania odpadów niebezpiecznych w mobilnych kontenerach, napraw pojemników i urządzeń, przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych (mieszkańców) o uzupełniające obiekty infrastruktury.