Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet I: Infrastruktura transportowa,

Działanie: 1.1 Drogi

Okres realizacji: grudzień 2008r. – luty 2009r.

INGENIS opracował:  studium wykonalności 

Wartość projektu: 3,4 mln. zł

Celem projektu projektu pn.  poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów gminy zduńska wola oraz terenów rozwojowych miasta zduńska wola poprzez przebudowę ulicy klonowej jest zintegrowanie regionalnego układu komunikacyjnego z siecią dróg gminnych i powiatowych.

Projekt zakłada wykonanie drogi o o długości  800 mb o przekroju ulicznym z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, zjazdami gospodarczymi do posesji, chodnikiem po prawej (południowej) stronie ulicy o długości 800 mb, ścieżki rowerowej po stronie lewej  o długości 800 oraz chodnika o wzmocnionej konstrukcji na wysokości ogródków działkowych o długości 45 mb umożliwiającego  parkowanie samochodów osobowych. W ramach projektu powstanie jezdnia z betonu asfaltowego o warstwie wiążącej o grubości 6 cm, warstwie ścieralnej 6 cm na podbudowie z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz podbudowie pomocniczej grubości 20 cm. Powstanie jednostronny chodnik z kostki betonowej szarej wibroprasowanej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm i podbudowie stabilizowanej cementem 10 cm oraz podsypce piaskowej.  ścieżka rowerowa  wykonana zostanie z kostki wibroprasowanej grubości 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie stabilizowanej cementem 10 cm oraz podsypce piaskowej 10 cm. Na wysokości ogródków działkowych wykonany zostanie chodnik o wzmocnionej konstrukcji o szerokości 2,50 m, umożliwiający parkowanie równoległe. W ramach projektu planuje się odwodnienie ulicy poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej i wprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu . Planuje się budowę kanalizacji deszczowej o długości 731 mb . W celu odwodnienia ulicy zakłada się wykonanie 14 sztuk wpustów deszczowych.