Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Struga

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet I: Infrastruktura transportowa,

Działanie: 1.1 Drogi

Okres opracowania dokumentacji: grudzień 2008r. – luty 2009r.

INGENIS opracował:  studium wykonalności 

Wartość projektu: 2,5 mln. zł

Głównym celem projektu pn. poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych Miasta  Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Struga jest poprawa funkcjonowania układu drogowego w mieście Zduńska Wola.

W ramach projektu planuje się:

– przebudowę jezdni o długości 654 m, w tym  odcinek ulicy klasy L o długości 567 m i klasy D dojazdowej o długości  87 m,

– budowę chodnika lewostronnego o długości 654 m,

– budowę ścieżki rowerowej o długości  639 m,

– budowę kanalizacji deszczowej o długości 480 mb,

– rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku 605 m  + włączenie do stacji trafo przy ulicy Wychodniej  o długości  45 m,

– usunięcie kolizji linii napowietrznej.

Ulica po przebudowie będzie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zrealizowanie projektu pn. poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych Miasta Zduńska wola poprzez przebudowę ulicy Struga pozwoli na lepszy dostęp do zakładów pracy zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu projektu. Skróci się czas dojazdu do znajdujących się w strefie przemysłowej miasta zakładów pracy. Projekt  wpłynie na zwiększenie możliwości rozwojowych obszarów, przylegających bezpośrednio  do ulicy Struga oraz terenów znajdujących się w otoczeniu projektu