Przedsiębiorcy

Magdalena Pelka
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

+48 536 261 845
m.pelka@ingenis.pl

Źródła finansowania

Oferta

Realizacje

Przedsiębiorco, jeśli planujesz nową inwestycję lub inne działanie biznesowe, chcesz przyspieszyć rozwój firmy i dostosować ją nowych wyzwań, zapoznać się z Naszą ofertą!

ETAP 1: Audyt finansowo-inwestycyjny
 • analiza bieżących form i źródeł finansowania
 • wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o trendy gospodarcze i wytyczne organizatorów naborów
 • określenie celów rozwojowych przedsiębiorstwa
 • przygotowanie przedsiębiorstwa pod kątem maksymalizacji szans uzyskania wsparcia przez etapem aplikowania o środki
 • weryfikacja statusu i wielkości przedsiębiorstwa
 • weryfikacja kondycji finansowej
 • określenie harmonogramu działań niezbędnych do efektywnego pozyskania środków zewnętrznych
ETAP 2: Przygotowanie dokumentacji i aplikowanie o środki
 • wsparcie i przygotowanie od strony organizacyjnej do ubiegania się o finansowanie
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, studium, biznes plan, analizy rynku, analiza finansowa itd.) – zakres uzależniony od wybranego źródła pomocy;
 • doradztwo w zakresie przygotowania budżetu i harmonogramu projektu
 • wsparcie w zakresie zaangażowania dodatkowych specjalistów zewnętrznych np. audytorów, rzeczoznawców, prawników
 • przeprowadzenie wyboru dostawców towarów i wykonawców usług na etapie realizacji i rozliczenia projektu
 • pomoc w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów (np. promesy, zaświadczenia, umowy współpracy, dokumentacji środowiskowej, pozwoleń, raportów oraz audytów);
 • wsparcie przy wyborze podwykonawców, partnerów, kadry projektu
 • przekazanie dokumentów aplikacyjnych do instytucji pośredniczących
 • wsparcie na etapie oceny wstępnej, formalnej i merytorycznej
 • przygotowanie do udziału w panelu eksperckim powołanym przez instytucję pośredniczącą
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinasowanie
 • w razie konieczności, wsparcie w zakresie procedury odwoławczej od niekorzystnej decyzji.
ETAP 3: Realizacja i rozliczenie projektu – Manager Projektu
 • zaplanowanie działań umożliwiających sprawny proces realizacji i rozliczenia projektu
 • przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców towarów i wykonawców usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym;
 • sporządzanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty
 • przygotowanie wniosków wraz z załącznikami o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą;
 • kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu
 • weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami towarów i wykonawcami usług, zamówień wysłanych do kontrahentów
 • weryfikowanie poziomu realizacji wskaźników w dokumentacji aplikacyjnej
 • wsparcie w zakresie promocji oraz informacji projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu
 • opracowanie ankiet monitorujących w okresie trwałości projektu
 • wsparcie na etapie kontroli projektu