Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Okres opracowania dokumentacji: grudzień 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,7 mln zł

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na obszarze gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice, na terenie których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w  gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców ww. wskazanych gmin.
Ponadto z wybudowanych czterech PSZOKów będą korzystać mieszkańcy wszystkich gmin członkowskich Związku. W punktach PSZOK gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest.