Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,

Okres opracowania dokumentacji: styczeń – luty 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4 mln. zł

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminach Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice, na terenie których zbierane
i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców.  W punktach PSZOK gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Przewiduje się także realizację infrastruktury towarzyszącej na działkach w najbliższym sąsiedztwie (przyłącza, rozbudowa części sieci, zjazdy z dróg). PSZOK będzie stanowić miejsce bezpiecznego
dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami.