Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet V: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku,

Działanie: 5.1. Gospodarka odpadami,

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień – maj 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 7,5 mln. zł

Projekt objął zakresem teren 15- u składowisk o łącznej powierzchni: 25,26 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10- u gmin powiatu chojnickiego
i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanów wodnych, tj. piezometrów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowanie odpadów,
którego osiągnięcie przyniesie ponad lokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.

Projekt ten w głównej mierze zakładał usunięcie zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowego w bezpośrednim otoczeniu składowisk, bezpieczeństwa geotechnicznego oraz dla krajobrazu. Zagrożenia te mają negatywny wpływ na postrzeganie gmin pod kątem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz standardu życia mieszkańców. Ponadto przyczyniają się do generowania wysokich kosztów utrzymywania składowisk.