Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń, gmina Kórnik

Europejski Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,

Oś piorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

 INGENIS przygotował: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 21,3 milionów złotych

 W celu redukcji negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne oraz poprawy jakości życia mieszkańców pobliskich terenów podjęta została decyzja o przeprowadzeniu rekultywacji składowiska komunalnego w Czmoniu i zakończenia okresu eksploatacyjnego do 30 września 2020 roku.

Projekt rekultywacji składowiska w Czmoniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz Krajowym i zakłada między innymi:

– przywrócenie obszaru składowiska do stanu naturalnego,

– wzrost poziomu lesistości,

– usunięcie zagrożeń dla elementów środowiska naturalnego, takich jak wody powierzchniowe i gruntowe, gleba, powietrze i krajobraz,

– redukcję kosztów związanych z ochroną środowiska, ponoszonych przez samorząd,

– zmniejszenie uciążliwości składowiska dla mieszkańców najbliższej okolicy,

– wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów, na które oddziałuje składowisko,

– poprawa estetyki obszaru objętego rekultywacją