Renowacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 oraz budowa boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim

Inicjatywa Jessica,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Priorytet IV: Rewitalizacja obszarów problemowych,

Działanie: 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Okres opracowania dokumentacji: październik 2012r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o udzielenie pożyczki

Wartość projektu: 1,4 mln. zł

Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski i Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma na celu realizację projektu, polegającego na wykonaniu dwóch zadań inwestycyjnych, tzn.: renowację elewacji zabytkowego budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim – restauracja i remont powierzchni ścian, gzymsów, cokołów, zgodnie z uzgodnionym programem konserwatorskim, bez zmiany architektury obiektu oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy ww. szkole. W ramach drugiego zadania w projekcie przewidziano wykonanie czterotorowej okólnej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz z areną (na której zlokalizowana zostanie skocznia wzwyż), boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (o wymiarach 24,39 m x 51,22 m) i skoczni w dal (również o nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej).

Wszystkie ww. obiekty zostaną wyposażone w podstawowy sprzęt sportowy. Zaprojektowane urządzenia zostaną uzupełnione o utwardzenia oraz małą architekturę wzdłuż ciągów pieszych i zieleń ozdobną. Zaprojektowano również nowe ogrodzenie panelowe od strony północnej oraz piłkochwyty wzdłuż granic wschodniej i zachodniej działki,
a także między areną lekkoatletyczną a boiskiem do piłki nożnej. Założono również wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.