Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet VI: Odnowa obszarów miejskich,

Działanie: VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Okres opracowania dokumentacji: marzec – kwiecień 2011r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 29,8 mln. zł

Celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze centrum miasta oraz integracja społeczno-kulturalna poprzez podjęcie działań rewitalizacyjnych.

Przedmiotem projektu jest obszar Placu Wolności wraz z otoczeniem. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane, instalacyjne i konserwatorskie obejmujące odbudowę historycznego ratusza, remont 7 kamienic z zagospodarowaniem terenu wokół nich, przebudowę układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów. W ramach remontu kamienic kosztem kwalifikowalnym będą jedynie części użytkowe kamienic, natomiast remont części mieszkaniowych budynków będzie stanowił koszt niekwalifikowalny projektu. Głównym obiektem rewitalizowanego obszaru będzie ratusz – Zduńskowolskie Centrum Integracji. Podstawową jego funkcją będzie funkcja kulturalna 
w powiązaniu z aktywizacją środowiska lokalnego, a jako uzupełniająca funkcja reprezentacyjno-administracyjną. W zakresie funkcji kulturalnej powstanie sala widowiskowa na 400 osób, sala kameralna na 150 osób, spełniająca również funkcję kina kameralnego z ekranem do projekcji multimedialnej, widowni, a także sali wystawienniczej. W zakresie funkcji administracyjnej powstanie sala konferencyjna z przeznaczeniem dla Rady Miasta, pomieszczenia dla USC, alternatywnie pomieszczenia dla władz miasta  i Biura Obsługi Mieszkańców. Ponadto planuje się usytuowanie
tu Centrum Informacji Turystycznej. W zakresie funkcji społecznej powstanie sala/klub spotkań dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także kawiarnia z funkcją  kawiarni literackiej i galerii. Przewiduje się przeniesienie do pomieszczeń ratusza realizacji programu Centrum Aktywności Lokalnej integrującego i aktywizującego osoby starsze i niepełnosprawne.

Dla podniesienia standardu zasobów mieszkaniowych i ich estetyki niezbędna jest renowacja tkanki mieszkaniowej. Przewiduje się remont 7 kamienic  wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej tego obszaru niezbędna jest przebudowa układu komunikacyjnego, w obrębie Placu Wolności oraz budowa parkingów w jego otoczeniu. Powstanie tam miejsc parkingowych spowoduje uporządkowanie przestrzeni publicznej
w tym rejonie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i estetyki miasta.