Szlakiem Architektury Włókienniczej – Rewitalizacja Księżego Młyna w Łodzi

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, 
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, 
Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego ZIT

INGENIS przygotował: studium wykonalności 

Okres opracowania dokumentacji: luty- maj 2015
Wartość inwestycji: 60 milionów złotych

Historia Księżego Młyna sięga XV wieku, ale swój przemysłowy charakter obszar zawdzięcza  przedstawicielowi dziewiętnastowiecznej burżuazji łódzkiej Karolowi Wilhelmowi Scheiblerowi. Utworzył on wielki kompleks przemysłowy, zwany później królestwem Scheiblera, na którym zaczęto wznosić budynki przemysłowe dla nowej manufaktury bawełnianej. W 1873 r. rozpoczęto budowę zespołu fabryczno-mieszkalnego, który przyjął nazwę Zakład Nowy tzw. Manufaktura Księży Młyn, potocznie nazywany
też Pfaffendorf, na który składały się: zabudowania fabryczne, zespół rezydencjonalny dyrektora fabryki oraz osiedle mieszkaniowe dla robotników.
Księzy Młyn to zabytkowy i bardzo cenny obszar w Łodzi, który z uwagi na wieloletnią degradację wymagał podjęcia pilnych prac konserwatorskich, modernizacyjnych
i jednocześnie stworzenia szans rozwoju w przyszłości. INGENIS przygotował Studium Wykonalności do tego projektu.
Prace obejmą obszar ograniczony ulicami: Przędzalnianą, Tymienieckiego, Fabryczną, Magazynową i dotyczyć będą rewitalizacji:

  • przestrzennej, poprzez remont i modernizację budynków oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół nich,
  • gospodarczej, poprzez przekształcenie części lokali mieszkalnych w lokale użytkowe,
  • społecznej, poprzez utworzenie na tym terenie Klubu Integracji Społecznej oraz zaprogramowanie przedsięwzięć społecznych, artystycznych i kulturalnych.

Głównym zamierzeniem rewitalizacji jest wykreowanie i rozwój przestrzeni przyjaznej zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających zrewitalizowany obszar.
Księży Młyn, zachowując walory historyczne i kulturowe osiedla, ma być miejscem zachęcającym mieszkańców i turystów do częstych wizyt. Powyższe cele zostaną zrealizowane między innymi poprzez:

  • modernizację budynków,
  • wprowadzenie nowych funkcji przy zachowaniu funkcji mieszkaniowej jako dominującej,
  • ożywienie gospodarcze poprzez przekształcenie części lokali mieszkalnych w lokale użytkowe,
  • działania społeczne poprzez utworzenie na tym terenie Klubu Integracji Społecznej oraz zaprogramowanie przedsięwzięć społecznych, artystycznych i kulturalnych,
  • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni.