Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet 3: Funkcje miejskie i metropolitalne

Działanie: 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej

Okres opracowania dokumentacji: sierpień 2008r. – grudzień 2009r.

INGENIS opracował: koncepcję funkcjonalno-finansową, notę intencyjną oraz studium wykonalności

Wartość projektu: 47,2 mln. zł

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku miała na celu przywrócenie historycznej zabudowie słupskiego śródmieścia jej dawnego blasku. Szeroko zakrojone działania obejmowały nie tylko poprawę estetyki obszaru poprzez odbudowę miejskiej infrastruktury, ale też ożywienie gospodarcze i społeczne. Nowe tereny rekreacyjne, ośrodek sportowy, zmodernizowany Teatr Rondo
i podejmowane działania społeczne (m.in. zajęcia szczudlarskie dla młodzieży) mają wpłynąć
na aktywizację i integrację lokalnej społeczności oraz zapewnić mieszkańcom zróżnicowane formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu powstanie także budynek Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Wszystkie nowo powstałe obiekty będą dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.