Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2018r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 30,4 mln. zł

Zakres planowanej inwestycji obejmuje rewitalizację zdegradowanych umocnień skarp koryta rzeki (w postaci szczelnych elementów betonowych, prefabrykowanych i wykonywanych „na mokro”) na bliskie naturze, przepuszczalne umocnienia w postaci koszy i materacy gabionowych z zielenią urządzoną. Proponowane rozwiązania projektowe obejmują również stabilizację stopy skarpy.  Rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyni się do zwiększenia potencjalnej retencji gruntowej i zwiększeniu odpływu powierzchniowego na rzecz odpływu gruntowego. Wprowadzenie roślinności trawiastej na skarpy nie tylko wzbogaci krajobraz, ale także przyczyni się do zatrzymania zanieczyszczeń transportowanych w wodzie, ale też do ich rozkładu,
czy związania (przekształcenie N, P i K w materię organiczną) wpływając tym samym na poprawę jakości wód – zieleń na skarpach tworzy ekotonowe strefy buforowe, blokujące przedostawanie się do rzeki substancji organicznych i biogenów