Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet VI: Odnowa Obszarów Miejskich,

Działanie: VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Okres opracowania dokumentacji: maj 2011r. – czerwiec 2011r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,1 mln. zł

Dworek Modrzewiowy (nazywany także Dworem Chlewickich) usytuowany jest przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie. Należy on do grupy najstarszych zabytków budownictwa drewnianego zachowanych na terenie Kutna. Obiekt aktualnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym,
który uniemożliwia jego wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem. Dworek Modrzewiowy wpisany jest do rejestru zabytków. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na przywrócenie dawnej świetności obiektu przeznaczonego na galerie sztuki i rękodzieła oraz siedziby stowarzyszeń
o charakterze kulturalnym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlano – montażowych
oraz prac konserwatorskich. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane, instalacyjne
i konserwatorskie obejmujące: architekturę, branżę sanitarną (instalacja wod-kan, instalacja C.O.), węzeł cieplny, instalacje elektryczną (w tym odgromowa i przeciwpożarową) oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny obiektu. W efekcie realizacji projektu odrestaurowany zostanie zabytkowy, wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków obiekt Dworku Modrzewiowego w Kutnie. Następstwem realizacji projektu będzie poprawa stanu sfery społecznej i przestrzennej zdegradowanego obszaru Miasta Kutna.

Odrestaurowanie Dworku Modrzewiowego umożliwi rozwinięcie działalności organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich w zakresie kultury, ekonomii społecznej, wolontariatu, pomocy osobom niepełnosprawnym, organizowania czasu osobom starszym. Zrealizowanie celu projektu skutecznie rozwiąże problemy wystepujące na terenie obszaru zdegradowanego, w szczególnosci sferze przestrzennej i społecznej.