Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w aglomeracji Kutno

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
INGENIS przygotował: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie
Wartość projektu: 18,2 milionów zł
Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2015

Projekt polega  na wybudowaniu nowego węzła biologicznego oczyszczania, w ramach którego powstaną: bioreaktor z osadnikiem wtórnym, stacja dmuchaw z trafostacją, zagęszczacz grawitacyjny osadu, komora pomiarowa ścieków surowych, pompownia osadu zagęszczonego, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, rurociągi technologiczne, sieci zasilające i sterownicze, drogi i chodniki.

Cele i korzyści z realizacji projektu:

– zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku,

– wprowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

– poprawa zarządzania środowiskiem,

– zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 226.800 do 337.759 RLM