Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 17,8 mln. zł

Zakres modernizacji oczyszczalni ścieków będzie obejmował wszystkie obiekty i instalacje, które zgodnie z przyjętą technologią będą niezbędne
dla osiągnięcia wymaganych efektów technicznych i technologicznych. Przewiduje się wybudowanie nowego budynku. Składać się on będzie z części socjalnotechnicznej, pomieszczenia sitopiaskownika, pomieszczenia prasy komorowej oraz zadaszenia punktu załadunkowego osadu. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie budowy kanalizacji wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej
w miejscowości Wrąbczyn i Wrąbczyn Górski i Zagórów, umożliwi odprowadzanie ścieków z tego terenu do szczelnej kanalizacji sanitarnej, wyposażonej
w szczelne kolektory i studnie rewizyjne oraz pozwoli na likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym nastąpi likwidacja
potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód i gleby.