Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 14,1 mln. zł

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach zlokalizowanej na działce
nr ew. 84/4 obręb Krzyżowniki gmina Kleszczewo. Po rozbudowie przedmiotowa oczyszczalnia służyć będzie do oczyszczania ścieków komunalnych,
odprowadzanych do niej z terenu aglomeracji Nagradowice. W efekcie modernizacji oczyszczalni obsługiwane będą dodatkowo 2 473 RLM
(łącznie z obecną liczbą RLM dla aglomeracji Nagradowice będzie to 4 999 RLM).
W ramach projektu zaplanowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Bylin oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Kleszczewo. W ramach inwestycji przewiduje się budowę kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W ramach projektu zaplanowano
także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna wykorzystywana będzie z energii wiatrowej oraz słonecznej.
Ponadto zaplanowano odzysk ciepła z chłodzenia dmuchaw na cele grzewcze oczyszczalni w Nagradowicach.