Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Okres opracowania dokumentacji: luty 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 83,7 mln. zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią ścieków na terenie aglomeracji Turek. Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Turku wymaga rozbudowy i modernizacji ze względu
na niewystarczającą przepustowość w zakresie oczyszczania ładunku zanieczyszczeń (RLM) pochodzącego z całej aglomeracji Turek oraz konieczne dostosowanie do wymagań Dyrektywy nr 91/271/EWG dla oczyszczalni o RLM > 100 000 tj. azotu ogólnego < 10 mg/l, fosforu ogólnego < 1,0 mg/l. Planowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji spowoduje wzrost ilości ścieków odprowadzanych przez mieszkańców oraz zakłady
przemysłowe i usługowe. Ścieki pochodzące z przemysłu spowodują wzrost obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń, stąd koniczne jest zwiększenie przepustowości RLM oczyszczalni ścieków. Przepustowość oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM po planowanej rozbudowie
i modernizacji będzie wynosiła 116 025 [RLM]. Ponadto na terenie miasta utworzona została Turecka Strefa Inwestycyjna „Tania Energia” o łącznej powierzchni 198 ha, w tym tereny pod inwestycje 95 ha. W związku z powyższym w przyszłości planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8,10 km z możliwością podłączenia 1550 mieszkańców, rozbudowa zatem oczyszczalni będzie miała szczególne znaczenie