Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

Priorytet IV: Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne,

Działanie: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami.

Okres opracowania dokumentacji: marzec – listopad 2009 r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 13,9 mln. zł

Zakres rzeczowy projektu  pn.: Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami
w Ścięgnach  Kostrzycy obejmuje:

– Budowę sektorów 3 i 4 składowania odpadów,

– Przebudowę sieci kanalizacyjnych,

– Budowę instalacji zagospodarowania gazu składowiskowego,

– Montaż elektronicznej wagi pomostowej o nośności 60 Mg i długości 18 m.,

– Rozbudowę zasobni zmieszanych odpadów komunalnych,

– Budowę linii sortowania odpadów po sicie bębnowym,

– System odpylania powietrza,

– Zakup maszyn i urządzeń,

– Zakup 400 sztuk pojemników do segregacji odpadów o pojemności 2,5 m3.