Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielania biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

Priorytet IV: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne).

Działanie: 4.1 Gospodarka odpadami

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2011r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3 mln. zł

Na zakres projektu składają się:
– instalacja układu doczyszczania frakcji biologicznej odsianej frakcji bio 20-70 mm i części zmieszanych odpadów komunalnych z zasobni,
– instalacja przestawnych urządzeń do doczyszczania posortowniczej frakcji nadsitowej,
– zakup kontenerów (procesy technologiczne) i koszy (selektywna zbiórka surowców wtórnych
na terenie gmin należących do ZGK).

Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe stanie się kompleksowe zagospodarowanie odpadów
z terenów obsługiwanych przez zakład. Zainstalowane w ramach projektu urządzenia pozwolą
na zwiększenie ilości segregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez ich składowania na kwaterze składowiskowej.
Ponadto urządzenia te pozwolą na zwiększenie ilości surowców wtórnych odzyskiwanych
z zmieszanych odpadów. Dodatkowo zakupione w ramach projektu sito dyskowe pozwoli
na dodatkowe doczyszczenie frakcji biodegradowalnej.