Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie


aaProjekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Priorytet 3-Ochrona środowiska

Okres opracowania dokumentacji: II kwartał 2007r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,9 mln. zł

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych, zmniejszenie zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych oraz poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie poprawa zdrowia ludności

Przedmiotem projektu jest rozbudowa podstawowej infrastruktury technicznej Gminy Węgorzyno bezpośrednio związanej z oczyszczaniem ścieków i ochroną środowiska naturalnego.
Projekt zlokalizowany jest w Gminie Węgorzyno, Powiat Łobeski, Województwo Zachodniopomorskie. Inwestycja obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku stacji odwadniania osadu i składowiskiem osadu odwodnionego oraz zakłada przebudowę przepompowni głównej w ulicy Runowskiej wraz z budową przewodu tłocznego ścieków surowych
i linii kablowej energetycznej zasilającej urządzenia przepompowni.

Dzięki realizacji niniejszego projektu, który należy traktować jako 1 etap porządkowania gospodarki kanalizacyjno-ściekowej w gminie, możliwym będzie w dalszej perspektywie budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Węgorzyno, a także w Chwarstnie, Trzebawie, Runowie i Runowie Pomorskim. W kolejnym etapie planuje się dalszą rozbudowę oczyszczalni w Węgorzynie, budowę pięciu lokalnych oczyszczalni oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie pozostałych miejscowości gminy charakteryzujących się zwartą zabudową,
w których położenie sieci spełnia wymogi efektywności ekonomicznej.