Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,

Priorytet I: Gospodarka wodno – ściekowa,

Działanie: 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2012r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 9,6 mln. zł

Polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby, poprawa warunków życia mieszkańców to główne cele Projektu.

W ramach projektu łącznie planuje się wybudować ok. 7 km sieci kanalizacyjnej. Projekt zakłada:
– budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej i Rolniczej,
– budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Grunwaldzkiej,
– budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Narutowicza i Kilińskiego,
– budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sklęczkowskiej i Odlewniczej.