Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2018r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 96,1 mln. zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności i wydajności odzysku oraz recyklingu szerszego zakresu frakcji odpadów ze strumienia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, a tym samym zmniejszenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania i umożliwienie spełnienia
krajowych i unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Nowym Dworze. W ramach projektu przewidziano refinansowanie zadań zrealizowanych przez Wnioskodawcę, a sfinansowanych z udzielonych 2 pożyczek WFOŚiGW w Gdańsku.