Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

Okres opracowania dokumentacji: lipiec – sierpień 2012r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o pomoc finansową z WFOŚiGW

Wartość projektu: 14 mln. zł

Projekt dotyczy budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w zakresie segmentu mechanicznego przetwarzania odpadów oraz rozbudowy segmentu stabilizacji/kompostowania odpadów komunalnych dla obszaru zamieszkałego przez ok. 340 tys. mieszkańców. Przyjęto następująca technologię do rozdziału odpadów: sito trzyfrakcyjne, dwa separatory magnetyczne, sito frakcji mineralnej oraz dwa separatory optopneumatyczne.

Założenia technologiczne:

– ilość zmieszanych odpadów komunalnych przyjmowanych do ZZO to ok. 83 tys. Mg/rok odpadów,

– ilość odpadów biodegradowalnych (frakcji 0-80 mm)  ok. 50 tys. Mg/rok.