Rozwój sieci kanalizacyjnej w Gminie Sieraków wraz z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków

Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013,

Priorytet I:  Gospodarka wodno-ściekowa,

Działanie: I.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Okres opracowania dokumentacji: maj – czerwiec 2014r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,1 mln. zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sieraków,
w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz europejskiego. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki ściekowej ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakości życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, przyczynia się do osiągnięcia długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki a także stymuluje powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

W skład projektu wchodzi realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

– Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Piaski,

– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grobia,

– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłosowice,

– Wyposażenie oczyszczalni ścieków – zestaw dmuchaw, falownik do dmuchaw, rozdzielnia niskiego napięcia, krata.