Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.1.4. Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania
i prognozowania zagrożeń

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,2 mln. zł

Celem projektu jest rozwój systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych na terenie 32 gmin województwa
wielkopolskiego. Dzięki inwestycji możliwe będzie zaopatrzenie mieszkańców ww. gmin w urządzenia pomiarowe i monitorujące o zagrożeniu.
W celu prawidłowego doboru urządzeń pomiarowych zostaną wykonane obliczenia przepływu na podstawie wartości granicznych poziomów minimalnych,
maksymalnych, alarmowych dla poszczególnych punktów pomiarowych oraz punkt zerowy referencyjnej łaty wodowskazowej w stosunku do poziomu
morza (m n.p.m). Na obiektach zostaną zamontowane elementy urządzeń telemetrycznych. Dzięki realizacji proj. stworzona będzie możliwość monitorowania poszczególnych obiektów o znaczeniu przeciwpowodziowych, wybranych odcinków rzek, co pozwoli na wczesne ostrzeganie, skróci czas reakcji odpowiednich służb w sytuacjach zagrożeń powodziowych i awarii, umożliwi stały- bieżący, w czasie rzeczywistym dostęp do informacji o sytuacji jaka jest wokół poszczególnych urządzeniach i na odcinkach rzek co daje sposobność przewidywania zagrożeń powodziowych, możliwych podtopień, ograniczania możliwości wystąpienia potencjalnych strat.
Rozbudowa systemu pozwoli na zwiększenie obszaru monitor., spowoduje rozwój systemu ochrony przed zagrożeniami i bezp., wzmocni współpracę
między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w regionie woj. wlkp., ale także będzie miało znaczenie dla całego regionu wodnego Warty.
Prognozowanie zagrożeń powodziowych przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
i przeświadczenia
o skuteczności systemu monitoringu.