Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,6 mln. zł

Przedmiotowy projekt dot. budowy sali gimnastycznej o wymiarach zgodnych z regulaminem konkursu wraz z zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym
przy Zespole Szkół w Trzemżalu. Projekt obejmuje jedno zadanie inwestycyjne o nazwie tożsamej z tytułem projektu, w ramach którego zakupione zostanie niezbędne wyposażenie sali gimnastycznej. Ponadto w ramach działań własnych, nieobjętych zakresem projektu. Istniejąca szkoła będzie połączona z nowoprojektowaną halą
w kondygnacji przyziemia. Projektowany obiekt zlokalizowany od strony północno-zachodniej istniejącego budynku szkoły. Główną część obiektu stanowi sala sportowa o wysokości w najniższym miejscu wewnątrz budynku 730 cm nad poziom posadzki. Od strony istniejącej szkoły dobudowano jednokondygnacyjną część pełniącą funkcję łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a halą sportową. Budynek ten będzie pełnił ponadto funkcję zaplecza socjalnego dla projektowanej sali sportowej. Projektowana hala to budynek jednokondygnacyjny z widownią. Od strony istniejącego budynku szkoły (strona wschodnia) zaprojektowano nawę jednokondygnacyjną,
w której znajduje się zaplecze sanitarne dla uczniów szkoły, pomieszczenia stanowiące magazyn sprzętu gimnastycznego oraz zaplecze sali gimnastycznej. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 66/4, 66/5, 149 (droga dojazdowa, na której nie będą prowadzone prace) obręb 0028 Trzemżal, w miejscowości Trzemżal w gminie Trzemeszno.