Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Okres opracowania dokumentacji: październik – listopad 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,4 mln zł

Projekt pt. Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek swoim zakresem obejmuje budowę 7,022 km dróg rowerowych, które uzupełnią i połączą aktualnie istniejącą infrastrukturę rowerową na terenie Miasta Szczecinek. Ponadto na dwóch odcinkach dróg zostanie wykonane niezbędne oświetlenie. Projektowane drogi rowerowe będą miały szerokość dostosowaną do możliwości, jakie stwarza dana lokalizacja oraz do zdiagnozowanego zapotrzebowania
na danym odcinku.

Infrastruktura zostanie wykonana z materiałów najwyższej jakości, zapewniając użytkownikom wysoką jakość oraz poziom bezpieczeństwa. Nawierzchnia wykonana zostanie
z kostki brukowej betonowej bez fazy, co zapewni odpowiednią trwałość wybudowanych dróg rowerowych. W związku z koniecznością zapewnienia oświetlenia na dwóch projektowanych odcinkach, planuje się wykonanie oświetlenia LED.