Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Okres opracowania dokumentacji: maj 2020r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 22,48 mln. zł

Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowej funkcji mieszkaniowej na terenie Księżego Młyna, a także nadanie nowych funkcji społecznych
i gospodarczych na tym terenie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczno-gospodarcze ożywienie na terenie zdegradowanego, poprzemysłowego obszaru Księżego Młyna.
Domy familijne wraz z otoczeniem zostaną poddane kompleksowej renowacji, zapewniając tym samym ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego.
W celu ożywienia społeczno-gospodarczego nastąpi adaptacja budynków do nowych funkcji (społecznych, kulturalnych, turystycznych).