Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Priorytet II: Konkurencyjność przedsiębiorstw,

Działanie: 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych,

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2010r.

INGENIS przygotował:  studium wykonalności 

Wartość projektu: 15,5 mln. zł

Tereny inwestycyjne Ostrów Wschodni, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja mają szanse stać się najciekawszym obszarem aktywizacji gospodarczej miasta z uwagi na walory najbardziej oczekiwane przez inwestorów, tj. dogodne położenie komunikacyjne, dostępność energii elektrycznej bez ograniczeń, gazu, przeznaczenie pod produkcję w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a także znaczna odległość od zabudowań mieszkalnych.

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy infrastruktury drogowej (1,98 km nowej drogi) w ciągu
ul. Ks. Majorka oraz ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim (umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych leżących przy ul. Wylotowej z ul. Strzelecką leżącą w ciągu ramy komunikacyjnej miasta spinającej jego zachodnią, południową i wschodnią część)  oraz infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej o długości 1,82 km, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,94 km, infrastruktura kanalizacji deszczowej o długości 1,97 km oraz budowa oświetlenia ulicznego
o długości 2,0 km).

Projekt, poprzez kompleksowe przygotowanie obszaru aktywizacji gospodarczej, przyczyni
się do stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia tam działalności.