Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łowiczu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka,

Działanie: 2.6. Ochrona powietrza

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień – październik 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,2 mln. zł

Celem projektu jest ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego oraz wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę jakości powietrza.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja łowickich obiektów użyteczności publicznej – Przedszkoli nr 1, 2, 4, 10 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Łowiczu.
Realizacja przedmiotowego projektu znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska, wzrostu oszczędności wytworzenia energii oraz podniesienia jakości infrastruktury oświatowej. Efekty termomodernizacji pięciu placówek oświatowych będą widoczne głównie w sferze środowiskowej i estetycznej. Zmodernizowane obiekty wpłyną także na podwyższenie standardu świadczenia usług edukacyjnych w pięciu placówkach oświatowych,
do których w roku szkolnym 2009-2010 uczęszcza w sumie 684 dzieci. Realizacja projektu pozwoli także na zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta, dzięki czemu powstaną odnowione i przyjazne środowisku kompleksy budynków, wzbogacające środowisko oświatowe o możliwość korzystania
z wysokiej klasy obiektów dydaktycznych.

Wykonanie koniecznych prac termomodernizacyjnych i remontowych polegać będzie
m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej. Dzięki realizacji projektu dzieci uczęszczające
do placówek objętych projektem będą mogły uczyć się w energooszczędnych, przyjaznych środowisku i estetycznych budynkach.