Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,

Działanie: II.6 Ochrona powietrza

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2010r.

INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie  oraz analizę finansową i ekologiczno-techniczną

Wartość projektu: 11,5 mln. zł

Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego oraz wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę jakości powietrza.

Przedmiotowy projekt dotyczy wykonania prac z zakresu termomodernizacji w 20 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 8 jednostek samorządowych należących
do Związku gmin regionu kutnowskiego.

W Mieście Kutnie zostaną poddane termomodernizacji następujące budynki użyteczności publicznej: budynek Przedszkola nr 16,  budynek Przedszkola nr 8, budynek Przedszkola nr 5, budynek Przedszkola nr 3, budynek  Szkoły Podstawowej nr 5.

W Gminie Kutno zostanie poddany termomodernizacji  budynek  Gimnazjum w Byszewie.

W Gminie Oporów zostanie poddany termomodernizacji następujący budynek Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Szczycie.

W Gminie Żychlin zostaną poddane termomodernizacji następujące budynki użyteczności publicznej:  budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz budynek Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Grabowie.

W Gminie Daszyna zostaną poddane termomodernizacji następujące budynki użyteczności publicznej:  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej znajdujący się w miejscowości Koryta, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej znajdujący się w miejscowości Żelazna Stara,  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gąsiorów, budynek Ośrodka Kultury znajdujący się w Gminie Daszyna  miejscowość Drzykozy, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarochowi, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jarochówek oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Łubno.

W Gminie Nowe Ostrowy poddane termomodernizacji zostaną poddane 2 budynki: budynek
Szkoły Podstawowej w Imielnie oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy.

W Gminie Grabów termomodernizacji zostanie poddany  budynek Urzędu Gminy w Grabowie.

W Gminie Krzyżanów projektem objęty zostanie budynek Gimnazjum w Krzyżanowie.