Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 8 mln. zł

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na terenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Problemem jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowej ZGRK, która wynika ze złego stanu technicznego budynków. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w budynkach, w związku z tym wsparcie
w ramach projektu skoncentrowane będzie na głębokiej modernizacji 8 obiektów z obszaru ZGRK.
Projekt przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych
i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.