Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Ochrona środowiska , zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie: II.6 ochrona powietrza

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,8 mln. zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum nr 1 , Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Realizacja przedmiotowego projektu znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska, wzrostu oszczędności wytworzenia energii oraz podniesienia jakości infrastruktury oświatowej. Efekty termomodernizacji trzech gimnazjów miejskich w Kutnie będą widoczne głównie w sferze środowiskowej i estetycznej. Zmodernizowane obiekty wpłyną także na podwyższenie standardu świadczenia usług edukacyjnych w trzech placówkach oświatowych, do których w roku szkolnym 2008-2009 uczęszczało w sumie
1 521 uczniów.

Obecnie w zakresie infrastruktury obiektów oświatowych Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2
i Gimnazjum nr 3, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne łącznie w 63 oddziałach klas I-III występuje pilna potrzeba dokonania koniecznych prac termomodernizacyjnych i remontowych. Omawiany projekt zakłada m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a w przypadku Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2
także na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji instalacji c.o. (wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji, wykonanie nowych węzłów centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej z pełną automatyką.