Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2009-2013,

Priorytet II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka,

Działanie: 2.6. Ochrona powietrza,

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2008r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 6,4 mln. zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – szkoła podstawowa nr 1 i szkoła podstawowa nr 9. Realizacja przedmiotowego projektu znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska, wzrostu oszczędności wytworzenia energii oraz podniesienia jakości infrastruktury oświatowej. Efekty termomodernizacji dwóch największych szkół podstawowych w mieście i regionie północnym województwa łódzkiego, będą widoczne głównie w sferze środowiskowej i estetycznej. Kompleksowe prace termomodernizacyjne umożliwia obecnym i potencjalnym użytkownikom, przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do klas 0-VI szkół podstawowych bardziej wszechstronny rozwój swojej wiedzy, ze względu na lepsze warunki nauki.

Wykonanie koniecznych prac termomodernizacyjnych i remontowych polegać
będzie m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W szkole podstawowej nr 1 dodatkowo zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz zmodernizowany zostanie węzeł cieplny centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej.