Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka,

Działanie: 2.6. Ochrona powietrza

Okres opracowania dokumentacji: IV kwartał 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,5 mln. zł

Celem projektu jest ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego oraz wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy
poprzez poprawę jakości powietrza.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji, miasto Zduńska Wola zyska możliwość korzystania z czterech obiektów użyteczności publicznej wykorzystywanych na cele oświatowe,
w których przeprowadzono kompleksowe prace termomodernizacyjne. Możliwości te powstaną dzięki modernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 2/4, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli przy ul. Spacerowej 90, Przedszkola Publicznego nr 3 w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 22
oraz  Przedszkola Publicznego nr 10 w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonej 49.

Planowana inwestycja umożliwi dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 2/4, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli
przy ul. Spacerowej 90, Przedszkola Publicznego nr 3 w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 22 oraz  Przedszkola Publicznego nr 10 w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonej 49 naukę w bardziej komfortowych warunkach, tj. cieplejszych pomieszczeniach, cichszych, w budynkach o reprezentacyjnym wyglądzie architektonicznym.