Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 765,5 tys zł

Priorytetowym działaniem miasta na rzecz ochrony środowiska jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej budynków. Przedmiotowy projekt realizuje ten cel poprzez termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim.
Zakres projektu obejmuje:

  • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
  • Wymianę instalacji wodnych,
  • Montaż ogniw fotowoltaicznych,
  • Roboty towarzyszące (nowy układ kolorystyczny budynku, wymiana parapetów zewnętrznych, remont istniejących zadaszeń betonowych nad wejściami do budynku, remont naświetli okien piwnicznych oraz wymiana krat naświetli na nowe kraty stalowe i inne).