Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2, przy ul. Jasnej 5 na działce 1475/6

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym imieszkaniowym

Okres opracowania dokumentacji: grudzień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,1 mln zł

Przedmiotowy projekt dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie. Siedzibą Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie jest budynek A mieszczący się przy ul. Klemensa Janickiego 10 i budynek B mieszczący się przy ul. Jasnej 5 w Żninie. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku B. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej  Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie. W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca przewidział zadania w postaci:

  • Przygotowanie dokumentacji technicznej,
  • Roboty budowlano-montażowe,
  • Nadzór inwestorski,
  • Informacja i promocja projektu. W związku z istniejącym stanem technicznym budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie oraz na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego obiektu Wnioskodawca planuje realizację przedmiotowego projektu w zakresie rzeczowym obejmującym następujące działania termomodernizacyjne:
  • wykonanie docieplenia: elewacji wraz z wykonaniem tynku, ścian fundamentowych, dachu oraz stropu nad wejściem,
  • wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej: okiennej w piwnicy, na parterze i piętrze, drzwiowej zewnętrznej na nową spełniającą wartości przenikalności przegród oraz prace odtworzeniowe pomieszczeń po wymianie stolarki.
  • wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej na parterze i piwnicy,
  • wymianę grzejników i instalacji c.o. (piwnica, parter) oraz modernizację instalacji c.o i c.w.u.,
  • wyburzenie istniejącego komina zewnętrznego oraz montaż komina stalowego do pieca gazowego.